جدیدترین برندگان توتوچی

ردیف نام برگه نام کاربری مبلغ شرط مبلغ برد امتیاز تاریخ ثبت شرط
1 توخل runac22 ۵۹٬۰۴۹ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
2 توخل erfan1374 ۱۵٬۵۵۲ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
3 توخل aalipour33 ۲۳٬۳۲۸ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
4 توخل Mahramdamadi99 ۱۲۴٬۴۱۶ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
5 توخل ali13677 ۳۱٬۱۰۴ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
6 توخل Saber ۱۷٬۴۹۶ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
7 توخل mostafabasimi ۲۶٬۲۴۴ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
8 توخل Momo ۵۹٬۰۴۹ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
9 توخل mfamfa505588 ۱۰٬۳۶۸ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
10 توخل yasin0099 ۵۹٬۰۴۹ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
11 توخل aliakbar12345 ۱۷٬۴۹۶ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
12 توخل mfamfa505588 ۵٬۸۳۲ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
13 توخل mohamad34011 ۱۷٬۴۹۶ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
14 توخل Ho3ein ۱۱۸٬۰۹۸ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
15 توخل Mahmod_tavahodi ۱۷۷٬۱۴۷ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
16 توخل vahidkarami ۹۳٬۳۱۲ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
17 توخل Amirsam ۲۳٬۳۲۸ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
18 توخل Omid ۱۱۸٬۰۹۸ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
19 توخل morteza121 ۱۷٬۴۹۶ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
20 توخل saeidsarmasti ۳۱٬۱۰۴ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
21 توخل Mohammad33 ۵۳۱٬۴۴۱ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
22 توخل dictator ۴۶٬۶۵۶ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
23 توخل hrnurozi1 ۲۶٬۲۴۴ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
24 توخل pishoolak ۱۱۸٬۰۹۸ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
25 توخل mfamfa505588 ۱۰٬۳۶۸ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
26 توخل mostafabasimi ۱۹٬۶۸۳ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
27 توخل mfamfa505588 ۱۰٬۳۶۸ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
28 توخل amiraghasi ۱۷٬۴۹۶ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
29 توخل tohidtambarnasb ۱۰٬۳۶۸ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
30 توخل Momo ۱۱٬۶۶۴ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
31 توخل mehdirahmani ۳۴٬۹۹۲ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
32 توخل mohamaddehghan ۱۰٬۳۶۸ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
33 توخل mohammad9059 ۱۷۷٬۱۴۷ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
34 توخل hossi_legend ۵۹٬۰۴۹ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
35 توخل Adel_h_n ۱۷٬۴۹۶ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
36 توخل mohammad2019 ۱۵٬۵۵۲ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
37 توخل fariborz ۵٬۸۳۲ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
38 توخل behnam ۵۲٬۴۸۸ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
39 توخل keyhan_fthi ۱۵٬۵۵۲ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
40 توخل mfamfa505588 ۵٬۸۳۲ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
41 توخل arsankhan ۴۶٬۶۵۶ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
42 توخل Eslam ۵۹٬۰۴۹ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
43 توخل Vandad ۱۹٬۶۸۳ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
44 توخل radman_hh ۲۶٬۲۴۴ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
45 توخل mfamfa505588 ۵٬۸۳۲ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
46 توخل mahmood007 ۳۴٬۹۹۲ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
47 توخل Mahmod_tavahodi ۳۱٬۱۰۴ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
48 توخل masomehtorabi570 ۱۵۷٬۴۶۴ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
49 توخل ho3einin ۱۹٬۶۸۳ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
50 توخل mamiii76 ۱۵٬۵۵۲ ۳۲۳٬۳۰۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۲/۲۵