جدیدترین برندگان توتوچی

ردیف نام برگه نام کاربری مبلغ شرط مبلغ برد امتیاز تاریخ ثبت شرط
1 براهیم دیاز arsalan333 ۳۱٬۱۰۴ ۸٬۲۱۱٬۸۷۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
2 براهیم دیاز mamiii76 ۲۳٬۳۲۸ ۸٬۲۱۱٬۸۷۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
3 براهیم دیاز alireza1911 ۱۷۷٬۱۴۷ ۸٬۲۱۱٬۸۷۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
4 براهیم دیاز saeed_1376 ۴۱۹٬۹۰۴ ۸٬۲۱۱٬۸۷۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
5 براهیم دیاز behnam ۱۱٬۶۶۴ ۸٬۲۱۱٬۸۷۴ برنده یک ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
6 براهیم دیاز kh ۲۰٬۷۳۶ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
7 براهیم دیاز alireza2022 ۷۰۸٬۵۸۸ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
8 براهیم دیاز miladzabihi ۳۶٬۸۶۴ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
9 براهیم دیاز mozhdehrooni ۲۳٬۳۲۸ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
10 براهیم دیاز Adel_h_n ۵٬۱۸۴ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
11 براهیم دیاز aalipour33 ۱۳٬۸۲۴ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
12 براهیم دیاز krvan ۹٬۲۱۶ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
13 براهیم دیاز mehrdad1369 ۷۰۸٬۵۸۸ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
14 براهیم دیاز omidamiri ۳۱٬۱۰۴ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
15 براهیم دیاز Omideaseman ۶٬۹۱۲ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
16 براهیم دیاز aryoo ۱۰۴٬۹۷۶ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
17 براهیم دیاز nimabiki1382 ۸۲٬۹۴۴ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
18 براهیم دیاز mozhi1371 ۳۱٬۱۰۴ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
19 براهیم دیاز por ۵٬۸۳۲ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
20 براهیم دیاز yasermoarefi ۵۵٬۲۹۶ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
21 براهیم دیاز shahraki ۲۷٬۶۴۸ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
22 براهیم دیاز azadhy222 ۱۵٬۵۵۲ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
23 براهیم دیاز ramin65 ۱۱۸٬۰۹۸ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
24 براهیم دیاز aliturk ۱۳۹٬۹۶۸ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
25 براهیم دیاز soltan73 ۹۳٬۳۱۲ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
26 براهیم دیاز karim4u ۱٬۴۱۷٬۱۷۶ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
27 براهیم دیاز alo_voxx ۲۳۶٬۱۹۶ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
28 براهیم دیاز majid1371 ۵۳۱٬۴۴۱ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
29 براهیم دیاز amir666afsorde ۲٬۵۹۲ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
30 براهیم دیاز mokhtarim6 ۱۹٬۶۸۳ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
31 براهیم دیاز mohammadmehdigh ۲۳۶٬۱۹۶ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
32 براهیم دیاز farzamsirati ۱۹٬۶۸۳ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
33 براهیم دیاز saeid77000 ۵۹٬۰۴۹ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
34 براهیم دیاز aryoo ۳۱۴٬۹۲۸ ۴۰۴٬۵۲۶ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
35 کافو fariba ۴٬۳۷۴ ۴٬۲۷۸٬۳۴۷ برنده یک ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
36 کافو sasan696 ۲۰٬۷۳۶ ۴٬۲۷۸٬۳۴۷ برنده یک ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
37 کافو avazdaftari ۵۳۱٬۴۴۱ ۴٬۲۷۸٬۳۴۷ برنده یک ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
38 کافو rakhshap ۱۷۷٬۱۴۷ ۴٬۲۷۸٬۳۴۷ برنده یک ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
39 کافو ali13677 ۵۳۱٬۴۴۱ ۴٬۲۷۸٬۳۴۷ برنده یک ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
40 کافو Poof ۹٬۲۱۶ ۴٬۲۷۸٬۳۴۷ برنده یک ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
41 کافو name4 ۱۷۷٬۱۴۷ ۴٬۲۷۸٬۳۴۷ برنده یک ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
42 کافو alireza074mm ۴۱٬۴۷۲ ۴٬۲۷۸٬۳۴۷ برنده یک ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
43 کافو abolfazls ۵۳۱٬۴۴۱ ۴٬۲۷۸٬۳۴۷ برنده یک ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
44 کافو hossi_legend ۱۰۴٬۹۷۶ ۴٬۲۷۸٬۳۴۷ برنده یک ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
45 کافو aref1375 ۵۳۱٬۴۴۱ ۴٬۲۷۸٬۳۴۷ برنده یک ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
46 کافو aryoo ۶۲٬۲۰۸ ۲۳۵٬۸۹۹ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
47 کافو alikhodai ۳٬۴۵۶ ۲۳۵٬۸۹۹ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
48 کافو soltan73 ۲۰۹٬۹۵۲ ۲۳۵٬۸۹۹ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
49 کافو Mahmod_tavahodi ۲۰۹٬۹۵۲ ۲۳۵٬۸۹۹ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
50 کافو hamimami23 ۵۲٬۴۸۸ ۲۳۵٬۸۹۹ برنده دو ۱۴۰۰/۰۶/۳۰