جدیدترین برندگان توتوچی

ردیف نام برگه نام کاربری مبلغ شرط مبلغ برد امتیاز تاریخ ثبت شرط
1 مونتلا arsankhan ۱۷۷٬۱۴۷ ۱٬۷۴۲٬۶۸۷ برنده یک ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
2 مونتلا rpgh2580 ۳۴٬۹۹۲ ۱٬۷۴۲٬۶۸۷ برنده یک ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
3 مونتلا ali90zaalizadeh ۹٬۲۱۶ ۱٬۷۴۲٬۶۸۷ برنده یک ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
4 مونتلا mehdi35 ۵۳۱٬۴۴۱ ۱٬۷۴۲٬۶۸۷ برنده یک ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
5 مونتلا Mahmod_tavahodi ۱۷۷٬۱۴۷ ۱٬۷۴۲٬۶۸۷ برنده یک ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
6 مونتلا behnam69 ۴۷۲٬۳۹۲ ۱٬۷۴۲٬۶۸۷ برنده یک ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
7 مونتلا mozhdehrooni ۱۷۷٬۱۴۷ ۱٬۷۴۲٬۶۸۷ برنده یک ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
8 مونتلا mohammadmehdigh ۲۰۹٬۹۵۲ ۱٬۷۴۲٬۶۸۷ برنده یک ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
9 مونتلا dehghan ۱۷۷٬۱۴۷ ۱٬۷۴۲٬۶۸۷ برنده یک ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
10 مونتلا alikhodai ۱۰۴٬۹۷۶ ۱٬۷۴۲٬۶۸۷ برنده یک ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
11 مونتلا machooll ۵۵٬۲۹۶ ۱٬۷۴۲٬۶۸۷ برنده یک ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
12 مونتلا samiyar2018 ۲۰۹٬۹۵۲ ۱٬۷۴۲٬۶۸۷ برنده یک ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
13 مونتلا khami ۴۷۲٬۳۹۲ ۱٬۷۴۲٬۶۸۷ برنده یک ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
14 مونتلا emranarteghi ۶۹٬۹۸۴ ۱٬۷۴۲٬۶۸۷ برنده یک ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
15 مونتلا mohammadmehdigh ۶۹٬۹۸۴ ۱٬۷۴۲٬۶۸۷ برنده یک ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
16 مونتلا sam ۱۷۷٬۱۴۷ ۱٬۷۴۲٬۶۸۷ برنده یک ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
17 مونتلا erfan_123 ۶۹٬۹۸۴ ۱٬۷۴۲٬۶۸۷ برنده یک ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
18 مونتلا mamad ۳۵۴٬۲۹۴ ۱٬۷۴۲٬۶۸۷ برنده یک ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
19 مونتلا farshadjokrh ۱۷۷٬۱۴۷ ۱٬۷۴۲٬۶۸۷ برنده یک ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
20 مونتلا mehrankomasi ۵۳۱٬۴۴۱ ۱٬۷۴۲٬۶۸۷ برنده یک ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
21 مونتلا radman_hh ۷۰۸٬۵۸۸ ۱٬۷۴۲٬۶۸۷ برنده یک ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
22 مونتلا ashkan8282k ۶۲۹٬۸۵۶ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
23 مونتلا Hasanaskari ۴۶٬۶۵۶ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
24 مونتلا sina ۹۴۴٬۷۸۴ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
25 مونتلا rpgh2580 ۹۳٬۳۱۲ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
26 مونتلا r1365r ۷۰۸٬۵۸۸ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
27 مونتلا mr_jey ۳۵۴٬۲۹۴ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
28 مونتلا aliemami0007 ۱۹٬۶۸۳ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
29 مونتلا zlataniho ۹۴۴٬۷۸۴ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
30 مونتلا name4 ۹۳٬۳۱۲ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
31 مونتلا abolfazls ۲۳٬۳۲۸ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
32 مونتلا Hasanaskari ۱۷٬۴۹۶ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
33 مونتلا mokhtarim6 ۶۹٬۹۸۴ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
34 مونتلا w4r_lord ۵۹٬۰۴۹ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
35 مونتلا hassantaheriofficial ۳۵۴٬۲۹۴ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
36 مونتلا armancheshm ۲۷٬۶۴۸ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
37 مونتلا Hamed6798 ۷٬۷۷۶ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
38 مونتلا sasa ۳۵۴٬۲۹۴ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
39 مونتلا farhadi7 ۶۲٬۲۰۸ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
40 مونتلا mehrdad1369 ۶۲۹٬۸۵۶ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
41 مونتلا samiyar2018 ۷۸٬۷۳۲ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
42 مونتلا farhadi7 ۷٬۷۷۶ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
43 مونتلا avazdaftari ۱۲٬۲۸۸ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
44 مونتلا mozhi1371 ۱۵۷٬۴۶۴ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
45 مونتلا reza66177 ۵۹٬۰۴۹ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
46 مونتلا farzamsirati ۴۶٬۶۵۶ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
47 مونتلا ashkani135 ۳۴٬۹۹۲ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
48 مونتلا shahraki ۹۴۴٬۷۸۴ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
49 مونتلا saeedniko ۲۳٬۳۲۸ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
50 مونتلا Ho3ein ۱۱۸٬۰۹۸ ۱۲۰٬۱۸۵ برنده دو ۱۳۹۹/۱۲/۱۳