جدیدترین برندگان توتوچی

ردیف نام برگه نام کاربری مبلغ شرط مبلغ برد امتیاز تاریخ ثبت شرط
1 ینس لمان mostafabasimi ۸۳۹٬۸۰۸ ۲۳٬۹۸۳٬۱۲۸ برنده یک ۱۴۰۰/۰۹/۷
2 ینس لمان farshid1212 ۴۱٬۴۷۲ ۱۵٬۹۸۸٬۷۵۲ برنده یک ۱۴۰۰/۰۹/۸
3 ینس لمان alireza1911 ۴۷۲٬۳۹۲ ۷٬۹۹۴٬۳۷۶ برنده یک ۱۴۰۰/۰۹/۸
4 ینس لمان mamiii76 ۵۹٬۰۴۹ ۸۲٬۰۶۴ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۷
5 ینس لمان maysam77 ۱۲۴٬۴۱۶ ۱۶۴٬۱۲۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۷
6 ینس لمان kordstan ۱۰۴٬۹۷۶ ۲۴۶٬۱۹۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
7 ینس لمان armankds ۴۶٬۶۵۶ ۸۲٬۰۶۴ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
8 ینس لمان erfan_yazd ۳۴٬۹۹۲ ۲۴۶٬۱۹۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
9 ینس لمان yasermoarefi ۱۱۸٬۰۹۸ ۲۴۶٬۱۹۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۷
10 ینس لمان bahmangholam ۲۴۸٬۸۳۲ ۱۶۴٬۱۲۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
11 ینس لمان alirzaha ۲۴۸٬۸۳۲ ۱۶۴٬۱۲۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
12 ینس لمان reza66177 ۳۱۴٬۹۲۸ ۲۴۶٬۱۹۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
13 ینس لمان hamimami23 ۴۶٬۶۵۶ ۸۲٬۰۶۴ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
14 ینس لمان behzad.da ۲۳٬۳۲۸ ۸۲٬۰۶۴ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
15 ینس لمان por ۲۳۶٬۱۹۶ ۲۴۶٬۱۹۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۷
16 ینس لمان mozhdehrooni ۳۴٬۹۹۲ ۸۲٬۰۶۴ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۷
17 ینس لمان aliakbar ۷٬۷۷۶ ۸۲٬۰۶۴ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
18 ینس لمان _Italy_ ۴۷۲٬۳۹۲ ۸۲٬۰۶۴ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
19 ینس لمان runac22 ۱۳۹٬۹۶۸ ۸۲٬۰۶۴ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۷
20 ینس لمان qwe ۱۰۴٬۹۷۶ ۸۲٬۰۶۴ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
21 ینس لمان mohamaddehghan ۳۱۴٬۹۲۸ ۲۴۶٬۱۹۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۷
22 ینس لمان r1365r ۲۷٬۶۴۸ ۱۶۴٬۱۲۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
23 ینس لمان _Italy_ ۴۷۲٬۳۹۲ ۸۲٬۰۶۴ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
24 ینس لمان farshid1212 ۹٬۲۱۶ ۱۶۴٬۱۲۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
25 ینس لمان M.k ۱۰۴٬۹۷۶ ۲۴۶٬۱۹۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
26 ینس لمان sachme73 ۲۷۹٬۹۳۶ ۲۴۶٬۱۹۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
27 ینس لمان Foado ۷۸٬۷۳۲ ۲۴۶٬۱۹۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
28 ینس لمان marco ۱۳٬۸۲۴ ۸۲٬۰۶۴ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
29 ینس لمان zxcvbnmasdfghjkl ۷۸٬۷۳۲ ۲۴۶٬۱۹۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
30 ینس لمان _Italy_ ۴۷۲٬۳۹۲ ۸۲٬۰۶۴ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
31 ینس لمان kordstan ۱۳٬۱۲۲ ۲۴۶٬۱۹۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
32 ینس لمان khami ۳۴٬۹۹۲ ۸۲٬۰۶۴ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۷
33 ینس لمان nimabiki1382 ۱۷۷٬۱۴۷ ۲۴۶٬۱۹۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۷
34 ینس لمان hossi_legend ۳۹٬۳۶۶ ۲۴۶٬۱۹۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
35 ینس لمان amirsaro ۷۰۸٬۵۸۸ ۲۴۶٬۱۹۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۷
36 ینس لمان abbasakbari ۶۹٬۹۸۴ ۸۲٬۰۶۴ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
37 ینس لمان amin1448 ۲۷۹٬۹۳۶ ۱۶۴٬۱۲۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۷
38 ینس لمان kesafat ۲۳٬۳۲۸ ۸۲٬۰۶۴ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۷
39 ینس لمان bahmangholam ۱۶۵٬۸۸۸ ۱۶۴٬۱۲۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
40 ینس لمان mohamad.32 ۲۳۶٬۱۹۶ ۲۴۶٬۱۹۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
41 ینس لمان mohammad9059 ۷۰۸٬۵۸۸ ۲۴۶٬۱۹۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
42 ینس لمان raminzamani ۱۸٬۴۳۲ ۱۶۴٬۱۲۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
43 ینس لمان pouyaeshqi ۱۲۴٬۴۱۶ ۱۶۴٬۱۲۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
44 ینس لمان por ۴۷۲٬۳۹۲ ۲۴۶٬۱۹۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۷
45 ینس لمان hamimami23 ۲۴۸٬۸۳۲ ۱۶۴٬۱۲۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۷
46 ینس لمان ali13677 ۲۰۹٬۹۵۲ ۸۲٬۰۶۴ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
47 ینس لمان Mohammad33 ۲۷۹٬۹۳۶ ۲۴۶٬۱۹۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
48 ینس لمان avazdaftari ۷۰۸٬۵۸۸ ۲۴۶٬۱۹۱ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
49 ینس لمان alo_voxx ۲۰۹٬۹۵۲ ۸۲٬۰۶۴ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸
50 ینس لمان mehdir ۲۴٬۵۷۶ ۱۶۴٬۱۲۷ برنده دو ۱۴۰۰/۰۹/۸