جدیدترین برندگان توتوچی

ردیف نام برگه نام کاربری مبلغ شرط مبلغ برد امتیاز تاریخ ثبت شرط
1 دنیل دروسی dictator ۱۱۰٬۵۹۲ ۳۵٬۳۶۶٬۷۱۵ برنده یک ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
2 دنیل دروسی hajimohamadi ۶۲۹٬۸۵۶ ۷۷۷٬۲۹۰ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
3 دنیل دروسی samer ۱۰۴٬۹۷۶ ۷۷۷٬۲۹۰ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
4 دنیل دروسی armancheshm ۵۳۱٬۴۴۱ ۷۷۷٬۲۹۰ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
5 دنیل دروسی tammi ۵۳۱٬۴۴۱ ۷۷۷٬۲۹۰ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
6 دنیل دروسی hamimami23 ۱۰۴٬۹۷۶ ۷۷۷٬۲۹۰ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
7 دنیل دروسی aryoo ۵۳۱٬۴۴۱ ۷۷۷٬۲۹۰ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
8 دنیل دروسی mahmood ۵۳۱٬۴۴۱ ۷۷۷٬۲۹۰ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
9 دنیل دروسی mohammad2019 ۱۱۸٬۰۹۸ ۷۷۷٬۲۹۰ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
10 دنیل دروسی aliturk ۴۱٬۴۷۲ ۷۷۷٬۲۹۰ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
11 دنیل دروسی iraj1945 ۱۱۸٬۰۹۸ ۷۷۷٬۲۹۰ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
12 دنیل دروسی aarreeff1376 ۴۱٬۴۷۲ ۷۷۷٬۲۹۰ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
13 دنیل دروسی mohamaddehghan ۵۵٬۲۹۶ ۷۷۷٬۲۹۰ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
14 دنیل دروسی hhhhh1383 ۱۸۶٬۶۲۴ ۷۷۷٬۲۹۰ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
15 ریبری mostafabasimi ۱۵٬۵۵۲ ۱٬۷۱۶٬۹۲۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
16 ریبری Omideaseman ۶٬۹۱۲ ۱٬۷۱۶٬۹۲۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
17 ریبری ho3enjahan ۱۰٬۳۶۸ ۱٬۷۱۶٬۹۲۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
18 ریبری dash ۱۵٬۵۵۲ ۱٬۷۱۶٬۹۲۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
19 ریبری kian33614045 ۱۵٬۵۵۲ ۱٬۷۱۶٬۹۲۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
20 ریبری javid123 ۱۷۷٬۱۴۷ ۱٬۷۱۶٬۹۲۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
21 ریبری vahid639 ۳۱٬۱۰۴ ۱٬۷۱۶٬۹۲۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
22 ریبری evil_n ۱۷۷٬۱۴۷ ۱٬۷۱۶٬۹۲۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
23 ریبری hossi_legend ۵۲٬۴۸۸ ۱٬۷۱۶٬۹۲۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
24 ریبری talai ۲۴٬۵۷۶ ۱٬۷۱۶٬۹۲۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
25 ریبری majid1371 ۱۷۷٬۱۴۷ ۱٬۷۱۶٬۹۲۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
26 ریبری aliakbar12345 ۱۵٬۵۵۲ ۱٬۷۱۶٬۹۲۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
27 ریبری mamiii76 ۵۳۱٬۴۴۱ ۱٬۷۱۶٬۹۲۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
28 ریبری aliturk ۵۳۱٬۴۴۱ ۱٬۷۱۶٬۹۲۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
29 ریبری mobyn173 ۲۶٬۲۴۴ ۱٬۷۱۶٬۹۲۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
30 ریبری moso908990 ۱۰٬۳۶۸ ۱٬۷۱۶٬۹۲۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
31 ریبری parsefj99 ۱۷۷٬۱۴۷ ۱٬۷۱۶٬۹۲۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
32 ریبری dehghan ۵۳۱٬۴۴۱ ۱٬۷۱۶٬۹۲۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
33 ریبری farhan ۵۳۱٬۴۴۱ ۱٬۷۱۶٬۹۲۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
34 ریبری farhadi7 ۵۳۱٬۴۴۱ ۱٬۷۱۶٬۹۲۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
35 ریبری hasan3599 ۱۷۷٬۱۴۷ ۱٬۷۱۶٬۹۲۱ برنده یک ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
36 ریبری morteza121 ۶٬۹۱۲ ۱۴۱٬۱۱۷ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
37 ریبری saeid77000 ۱۰۴٬۹۷۶ ۱۴۱٬۱۱۷ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
38 ریبری aliakbar12345 ۱۳٬۸۲۴ ۱۴۱٬۱۱۷ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
39 ریبری afshin126 ۵۵۹٬۸۷۲ ۱۴۱٬۱۱۷ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
40 ریبری mehdijan ۳۱۴٬۹۲۸ ۱۴۱٬۱۱۷ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
41 ریبری omidlotfi ۲۶٬۲۴۴ ۱۴۱٬۱۱۷ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
42 ریبری Hamed6798 ۱۶٬۳۸۴ ۱۴۱٬۱۱۷ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
43 ریبری fariba ۵۵۹٬۸۷۲ ۱۴۱٬۱۱۷ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
44 ریبری ymehran ۱۳٬۱۲۲ ۱۴۱٬۱۱۷ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
45 ریبری rezakarimi1383 ۲۷٬۶۴۸ ۱۴۱٬۱۱۷ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
46 ریبری javid123 ۱۷۷٬۱۴۷ ۱۴۱٬۱۱۷ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
47 ریبری r1365r ۴۱٬۴۷۲ ۱۴۱٬۱۱۷ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
48 ریبری shans ۵٬۸۳۲ ۱۴۱٬۱۱۷ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
49 ریبری abolfazl1380 ۷۸٬۷۳۲ ۱۴۱٬۱۱۷ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
50 ریبری rostam ۳۱۴٬۹۲۸ ۱۴۱٬۱۱۷ برنده دو ۱۳۹۹/۰۷/۲۸